The Ultimate Guide To lễ cúng khai trương công ty

Tùy theo quy mô c?a c? s? mà b?n chu?n b? mâm l? cúng phù h?p v?i kh? n?ng tài chính c?a mình. Nh?ng nh?t thi?t t?i thi?u ph?i có m?t s? th? c?n thi?t sau:Chu?n b? gi?y m?i và danh sách m?i. L?i m?i g?i t?i các khách hàng ??c bi?t v?i n?i dung ng?n g?n nh?ng ??y ?? v? l? khai tr??ng s? t?o ???c thi?n c?m t?t và thu hút ???c quan t

read more